เรามี application ทั้ง ios และ android ไว้ตรวจสอบ จุดที่ให้บริการ eduroam ได้ทั่วโลก โดยสามารถ download ได้ตาม link ข้างล่างครับ

แอพพลิเคชั่น สำหรับค้นหาสถานที่ให้บริการ

Android

iPhone
สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

     ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 46 แห่ง ได้แก่

     1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ,กรุงเทพมหานคร

     2. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,กรุงเทพมหานคร

     3. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

     4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี

     5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,เลย

     6. มหาวิทยาลัยนครพนม ,นครพนม

     7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพมหานคร

     8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ขอนแก่น

     9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สงขลา

     10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ,นครราชสีมา

     11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร

     12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร

     13. มหาวิทยาลัยศิลปากร ,นครปฐม

     14. มหาวิทยาลัยบูรพา ,ชลบุรี

     15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,กรุงเทพมหานคร

     16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,พระนครศรีอยุธยา

     17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,เชียงราย

     18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,กรุงเทพมหานคร

     19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาสารคาม

     20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

     21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,กรุงเทพมหานคร

     22. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก

     23. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร

     24. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร

     25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,พิษณุโลก

     26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,ลพบุรี

     27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,นครปฐม

     28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เชียงใหม่

     29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี

     30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี

     31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,สงขลา

     32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร

     33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา

     34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,บุรีรัมย์

     35. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,เชียงราย

     36. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,พระนครศรีอยุธยา

     37. สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,กรุงเทพมหานคร

     38. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,ปทุมธานี

     39. มหาวิทยาลัยทักษิณ ,สงขลา

     40. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ,จันทบุรี

     41. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,สกลนคร

     42. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ,ภูเก็ต

     43. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,เพชรบูรณ์

     44. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,อุดรธานี

     45. มหาวิทยาลัยพะเยา ,พะเยา

     46. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,กรุงเทพมหานคร


สถานศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam

     ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ eduroam th จำนวน 19 แห่ง ได้แก่

     1. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,กรุงเทพมหานคร

     2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,สงขลา

     3. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ,นครสวรรค์

     4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี

     5. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

     6. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ,ลำปาง

     7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชัยภูมิ

     8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

     9. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ร้อยเอ็ด

     10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,เพชรบุรี

     11. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ,ปทุมธานี

     12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นครศรีธรรมราช

     13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,กาญจนบุรี

     14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,กรุงเทพมหานคร

     15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,เชียงใหม่

     16. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,นครปฐม

     17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ,สุรินทร์

     18. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,กรุงเทพมหานคร

     19. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร


สถานศึกษาในต่างประเทศที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

      สามารถดูได้จากแผนภาพนี้

     

       Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria,Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia,Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Malta, Mexico, Moldova, Montenegro, Morocco, The Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Portugal,Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovenia, Slovakia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland,Republic of China, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States of America

ข้อมูลจาก uninet ณ วันที่ 26 พ.ค. 2560


ปรับปรุงข้อมูล 26/5/2560 16:14:45
, จำนวนการเข้าดู 1019